Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Volleybal Combinatie Julianadorp ’94, afgekort tot V.C.J. ’94.

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Julianadorp, gemeente Den Helder.


Duur
Artikel 3
De vereniging is opgericht op 31 mei 1994 en aangegaan voor onbepaalde tijd.


Doel
Artikel 4
1.De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de volleybalsport.
2.Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepsvolleybalsport.
3.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
b) het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
c) het organiseren van trainingen, oefenwedstrijden en toernooien;
d) het deelnemen aan de competitie;
e) het behartigen van de belangen van haar leden;
f) de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
g) alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk.


Leden
Artikel 5
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.
2. Gewone leden zijn zij, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en de volleybalsport actief beoefenen of beoefend hebben. Zij die deze sport als beroep uitoefenen, kunnen geen lid zijn.
3. Jeugdleden zijn zij, die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en de volleybalsport actief beoefenen of beoefend hebben.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


Artikel 6
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. Jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.


Toelating
Artikel 7
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.


Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt:
1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur;
2. door de dood van het lid;
3. door opzegging van het lid;
4. opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris;
5. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
6. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 23 van deze statuten. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
11. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. In principe bestaat er geen recht op reductie. Het bestuur kan echter in bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur tot het verlenen van reductie besluiten.


Einde van de rechten en verplichtingen van jeugdleden en begunstigers
Artikel 9
1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


Geldmiddelen / jaarlijkse bijdragen
Artikel 10
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: contributies, verkrijging krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.
2. De leden, de jeugdleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.


Rechten jeugdleden en begunstigers
Artikel 11
Behalve de overige rechten die aan jeugdleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.


Bestuur
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit besluit van de vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. Wie de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.


Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat nimmer de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gelijktijdig aftreden. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 12; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, treedt af in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de schorsing vervallen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.
5. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
6. Door bedanken.
7. De betrokkene kan binnen twee weken na de ontvangst van de kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 23. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
Artikel 14
1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel 15
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. Tussentijdse benoemde bestuursleden bezetten de open plaats tot de eerstvolgende ledenvergadering. Na officiële benoeming blijft hij in functie gedurende de periode
die het aftredend bestuurslid nog restte tot zijn reglementair aftreden.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsmede tot het aangaan van een sponsorcontract. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a) onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden gezamenlijk;
b) onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vierhondervierenvijftig euro (€ 454,00) te boven gaan;
c) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
d) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
e) het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen jet gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de
penningmeester niet voldoende;
f) het aangaan van dadingen;
g) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
h) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.


Jaarverslag – rekening en verantwoording
Artikel 16
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 17
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Behalve de in lid 2 genoemde jaarvergadering zal het bestuur nog een algemene ledenvergadering bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maand april. Op de agenda van deze vergadering staan in elk geval de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van de kascommissie, voor zover een en ander niet aan de orde is geweest in de in lid 2 bedoelde vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
c. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
f. Andere algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
g. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is
veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 18
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle jeugdleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem. De gewone leden, alsmede jeugdleden vanaf 16 jaar, hebben ieder één stem. Jeugdleden tot 16 jaar hebben geen stem. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Begunstigers hebben geen stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.


Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 20
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming , of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk en alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.


Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijke aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.


Statutenwijziging
Artikel 22
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten. mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Commissie van Beroep
Artikel 23
In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. De commissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de drie jaar af en zijn terstond herkiesbaar.


Ontbinding
Artikel 24
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.


Huishoudelijk reglement
Artikel 25
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.


Artikel 26
In gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.